مسابقه سازه ماکارون  
     
 
مسابقات نهاد ریاست جمهوری  
     
 
مسابقات مدکاپ  
     
 
کسب مقام در مسابقات جهانی آسیا و اقیانوسیه