مسابقه سازه ماکارون
 
مسابقات نهاد ریاست جمهوری
 
مسابقات مدکاپ
 
کسب مقام در مسابقات جهانی آسیا و اقیانوسیه