آزمایشگاه شیمی
 
خانم عفاف
 
گزارش آزمایشگاه شیمی بهمن 97
برای دریافت
کلیک کنید.
 
گزارش آزمایشگاه شیمی پایه دهم سال 98-97
 
 
 
 
 
برای دریافت فایل
کلیک کنید.
 
 
گزارش آزمایشگاه شیمی آذر 97
 
گزارش آزمایشگاه شیمی پایه یازدهم سال 98-97
 
 
 
 
 
برای دریافت فایل
کلیک کنید.
 
تصاویر
 
اطلاعیه