دبیرستان فرزانگان 6
  اخبار  
 
 
         
  تصویر گردان
  آزمایشگاه زیست
  معرفی امکانات و فضای آزمایشگاه زیست دبیرستان
 
این آزمایشگاه دارای تجهیزات زیر می باشد:
 • متصل به اینترنت از طریق دو سیستم کامپیوتری
 • ست کامل مولاژهای بدن انسان و نیم تنه
 • انکی باتور
 • اوتوکلاو
 • دستگاه اسپکتروفتومتر UV ویزیبل Unico 2100
 • میکروسکوپ های نوری- دوچشمی و استریواسکوپ
 • کیت رنگ آمیزی گرم
 • ترازوی دیجیتال
 • کیت تشریح
 • مواد شیمیایی و رنگ آمیزی بافت گیاهی و جانوری
 • و تجهیزات مورد نیاز آزمایشات سال اول و دوم دبیرستان و پژوهش...