دپارتمان ریاضی  
تحصیلات تدریس
خانم لیلا مظاهریان کارشناسی ریاضی ریاضی پایه دهم
خانم رکسانا مهاجری کارشناسی ریاضی ریاضی پایه یازدهم
خانم لیلا حیدرزاده کارشناسی ارشد ریاضی هندسه پایه دهم و یازدهم
خانم کیمیا جوان کارشناسی ریاضی ریاضی پایه یازدهم
خانم افسانه ثمره حسینی کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی پایه دهم
خانم زهرا جوادی کارشناسی ریاضی هندسه و ریاضی پایه دهم
خانم فرخنده ترابی کارشناسی ریاضی حسابان پایه یازدهم
خانم افسانه حاجی پور کارشناسی ارشد حسابداری آمار و ریاضی پایه یازدهم
 
     
 
دپارتمان شیمی  
تحصیلات تدریس
خانم کیانا اسفندیاری دانشجوی دکترا شیمی آلی شیمی پایه دهم
خانم سعیده عفاف کارشناسی شیمی شیمی پایه یازدهم
خانم ناهید خباز کارشناسی شیمی شیمی پایه یازدهم
خانم نگار فرهادی کارشناسی شیمی کاربردی شیمی پایه دهم و یازدهم
 
     
 
دپارتمان عمومی  
تحصیلات تدریس
خانم الناز مالکی کارشناسی شیمی کاربردی تربیت بدنی پایه دهم و یازدهم
خانم غزاله حسین آبادی کارشناسی تربیت بدنی تربیت بدنی پایه دهم
خانم فاطمه کلانکی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی کارآفرینی پایه یازدهم
 
     
 
درج مطلب  
تحصیلات تدریس
خانم مونا حمیدی کارشناسی ارشد مترجمی زبان زبان پایه دهم و یازدهم
خانم مهرناز افشار کارشناسی ارشد زبان شناسی زبان پایه یازدهم
 
     
 
دپارتمان عربی  
تحصیلات تدریس
خانم زهرا محمدی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی عربی پایه دهم و یازدهم
خانم مریم میرزایی کارشناسی ارشد علوم عرفانی عربی پایه یازدهم
خانم هاجر خادم کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عرب عربی پایه یازدهم
خانم نرگس علی اکبری کارشناسی ارشد عربی عربی پایه دهم و یازدهم
 
     
 
دپارتمان معارف  
 
تحصیلات تدریس
خانم اکرم یاسری دکترای فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و منطق پایه دهم و یازدهم
خانم فاطمه علاقه بندی دکترا علوم قرآن و حدیث دین و زندگی پایه یازدهم
خانم آسیه جعفری دکترا فلسفه دین و زندگی پایه دهم
 
     
 
دپارتمان ادبیات  
تحصیلات تدریس
خانم زهره شاهسون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی پایه دهم
خانم عشرت معینی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی پایه یازدهم
خانم فاطمه حاجی آقابزرگی دکترا زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی پایه یازدهم
خانم آزاده شریفی دکترا زبان و ادبیات فارسی نگارش و فنون پایه یازدهم
خانم سحر مهرابی دکترای زبان و ادبیات فارسی  فنون ادبی پایه دهم
 
     
 
دپارتمان فیزیک  
 
تحصیلات تدریس
خانم شیوا رستم زاده دکترای فیزیک فیزیک پایه یازدهم
خانم شیوا درویش کارشناسی فیزیک فیزیک پایه دهم
خانم میترا مهدوی دکترا مهندسی هسته ای فیزیک پایه دهم و یازدهم
خانم مینو سادات موسوی کارشناسی فیزیک  
 
     
 
دپارتمان علوم اجتماعی  
تحصیلات تدریس
خانم فوزیه حاجی زاده کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی جغرافیاپایه دهم و یازدهم
خانم سیده سمیه طباطبایی کارشناسی ارشد تاریخ جهان تاریخ پایه یازدهم
خانم زینب سهیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی پایه یازدهم
خانم ساناز شفیع خانی کارشناسی ارشد مطالعات توسعه تاریخ و سواد رسانه ای پایه دهم
خانم فاطمه رئیس السادات کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی اقتصاد پایه دهم
خانم مرضیه پورذکریا کارشناسی ارشد جمعیت شناسی جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم-پژوهش
 
     
 
دپارتمان زیست  
 
تحصیلات تدریس
خانم مهتاب رحمانی کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست پایه یازدهم
خانم مهدیه حسین پور کارشناسی ارشد زیست سلولی زیست پایه دهم
خانم شهین میاحی کارشناسی زمین شناسی زمین شناسی پایه یازدهم
خانم خلیلی