دپارتمان ریاضی
 
تحصیلات تدریس
خانم لیلا مظاهریان کارشناسی ریاضی ریاضی پایه دهم
خانم لاله رامین موید  کارشناسی ریاضی  ریاضی پایه دوازدهم 
خانم شادی گودرزی  کارشناسی ارشد ریاضی محض 
ریاضی پایه یازدهم 
خانم یگانه علی یاری  کارشناسی ارشد مهندس مکانیک  ریاضی  پایه دهم 
خانم افسانه ثمره حسینی  کارشناسی ارشد ریاضی محض  هندسه پایه دهم 
خانم لیلا حیدر زاده 
کارشناسی ارشد ریاضی محض 
هندسه پایه یازدهم
خانم راضیه سادات ساطع  کارشناسی ارشد ریاضی  حسابان پایه یازدهم 
     
   
دپارتمان شیمی
 
تحصیلات تدریس
خانم کیانا اسفندیاری دانشجوی دکترا شیمی آلی شیمی پایه دهم
خانم سعیده عفاف کارشناسی شیمی شیمی پایه یازدهم
خانم رویا کیانی  دکترای شیمی تجزیه  شیمی پایه دهم
     
   
دپارتمان عمومی
 
تحصیلات تدریس
خانم الناز مالکی کارشناسی شیمی کاربردی    تربیت بدنی پایه دهم و یازدهم
خانم غزاله حسین آبادی     کارشناسی تربیت بدنی تربیت بدنی پایه دهم
خانم مرضیه بیات  کارشناسی تربیت بدنی  تربیت بدنی پایه یازدهم  
     
   
دپارتمان زبان
 
تحصیلات تدریس
خانم مونا حمیدی کارشناسی ارشد مترجمی زبان زبان پایه دهم و یازدهم
خانم مهرناز افشار کارشناسی ارشد زبان شناسی زبان پایه یازدهم
خانم فاطمه افشار کارشناسی زبان انگلیسی  زبان پایه دهم 
 
     
   
دپارتمان عربی
 
تحصیلات تدریس
خانم هاله محمدی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی عربی پایه دهم
خانم مریم میرزایی کارشناسی ارشد علوم عرفانی عربی پایه یازدهم
خانم هاجر خادم کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عرب عربی پایه یازدهم
خانم الهه مسیح خواه دکترای ادبیات عرب  عربی پایه دوازدهم
 
     
   
دپارتمان معارف
 
 
 
تحصیلات تدریس
خانم فاطمه ارسطویی کارشناسی ارشد  فلسفه فلسفه و منطق پایه دوازدهم
خانم فاطمه علاقه بندی دکترا علوم قرآن و حدیث دین و زندگی پایه یازدهم
خانم آسیه جعفری دکترا فلسفه دین و زندگی پایه دهم
     
   
دپارتمان ادبیات
 
تحصیلات تدریس
خانم زهره شاهسون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی پایه دهم
خانم لیلا خدادوست  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  ادبیات پایه یازدهم
خانم الناز ابراهیمی  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  ادبیات پایه دهم و یازدهم
خانم آزاده شریفی  دکترای ادبیات  ادبیات پایه یازدهم
خانم راویه کرد افشاری  دکترای ادبیات فارسی  ادبیات  پایه دوازدهم
خانم سحر مهرابی  دکترای زبان و ادبیات فارسی  فنون ادبی پایه دهم و یازدهم
 
     
   
دپارتمان فیزیک
 
 
تحصیلات تدریس
خانم شیوا رستم زاده دکترای فیزیک فیزیک پایه یازدهم
خانم شیوا درویش کارشناسی فیزیک فیزیک پایه دهم
خانم منصوره شیرازی  کارشناسی ارشد فیزیک  فیزیک پایه یازدهم
خانم لیلی نظیف  کارشناسی ارشد زمین شناسی زمین شناسی پایه یازدهم
خانم اکرم سید خراسانی کارشناسی بهداشت  بهداشت و آمادگی دفاعی پایه دهم و یازدهم
 
 
     
   
دپارتمان علوم اجتماعی
 
تحصیلات تدریس
خانم فوزیه حاجی زاده کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی جغرافیا پایه دهم و یازدهم
خانم آذر نوری  کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی جغرافیای پایه دهم
خانم سارا  شفیع خانی کارشناسی ارشد مطالعات توسعه تاریخ و تفکر  پایه دهم و یازدهم 
خانم لیلا ورهرام  دکترای زبان های استانی تاریخ پایه دهم 
خانم اکرم کریم زاده  کارشناس ارشد تاریخ ایران  تاریخ پایه یازدهم 
خانم فاطمه رئیس السادات کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی اقتصاد پایه دهم
خانم مرضیه پورذکریا کارشناسی ارشد جمعیت شناسی تفکر و جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم
خانم اکرم یاسری  دکترای فلسفه و حکمت اسلامی  فلسفه و منطق پایه دهم و یازدهم 
 
     
   
دپارتمان زیست
 
 
تحصیلات تدریس
خانم مهتاب رحمانی کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست پایه یازدهم
خانم معصومه حاتمی  کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست پایه دوازدهم