دبیرستان فرزانگان 6
  معاون آموزشی:
خانم خرمی پور:
سمت:                       مدیر داخلی 
میزان تحصیلات:       فوق لیسانس برنامه ریزی درسی
سوابق کاری:             27 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  مسئول پژوهش:
خانم حبیب زاده:
سمت:                 مسئول پژوهش
میزان تحصیلات:   لیسانس فیزیک
سوابق کاری:        22 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
  مسئول فرهنگی:
 
خانم فصیحی:
سمت:                        روحانی طرح روشنا
میزان تحصیلات:        سطح دو حوزه علمیه (معادل لیسانس)، فوق دیپلم کامپیوتر
سوابق کاری:             7 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  مشاور تربیتی:
خانم محمودیان :
سمت:                   مشاور تربیتی پایه دهم
میزان تحصیلات:     دکترای روانشناسی عمومی
سوابق کاری:          4 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
  مسئول کتابخانه :
خانم صادقی:
سمت:                       مسئول کتابخانه
میزان تحصیلات:       دکترای علوم تربیتی، فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق کاری:             27 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش 
 
 
  معاون آموزشی:
خانم پورفرخی:
سمت:                   معاون آموزشی
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق کاری:          25 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  مسئول روابط عمومی و  تکـثیر:
 
خانم جانی:
سمت:                      مسئول  روابط عمومی
میزان تحصیلات:      فوق دیپلم علوم تجربی
سوابق کاری:            9 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  معاون پایه دهم:
خانم سلیمانی:
سمت:                       معاون انضباطی پایه دهم
میزان تحصیلات:      لیسانس الهیات
سوابق کاری:             10 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  واحد سلامت
خانم سیدخراسانی:
سمت:                            مسئول واحد سلامت 
میزان تحصیلات:            لیسانس بهداشت
سوابق کاری:                 29 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
  معاون فرهنگی:
خانم حاج