آیین نامه انضباطی دبیرستان  
     
 
تذکرات لازم  
     
 
مقررات حضور و غیاب